Proclaimer

Wij, Züblin Nederland BV, willen u met deze website meer informatie bieden over onze onderneming. Het spreekt voor zich dat de ter beschikking gestelde gegevens worden onderworpen aan een zorgvuldige controle voor wat betreft volledigheid, juistheid en actualiteit. Helaas kunnen er bij ons ook fouten insluipen, zodat wij de volledigheid, juistheid en actualiteit niet kunnen garanderen - wij vragen hiervoor om uw begrip. Het is daarom mogelijk alle gegevens op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, te verwijderen of op een andere manier te veranderen. In dit opzicht wijzen wij principieel iedere aansprakelijkheid voor schades af onder verwijzing naar het zuiver informatieve karakter van deze website, die - ongeacht om welke reden - in samenhang met het gebruik van de op onze webpagina ter beschikking gestelde informatie is ontstaan.

Verder zijn andere schades van de aansprakelijkheidsvrijwaring uitgesloten die berusten op een grove nalatige plichtsverzaking van ons of op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzaking van onze wettelijke vertegenwoordigers of van één van degenen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen.

Let erop dat het auteursrecht van alle op onze website beschikbaar gestelde documenten en de daarvoor gebruikte materialen uitsluitend het eigendom van onze onderneming is en door het gebruik van onze website aan niemand een recht verleent, ongeacht in welke vorm. Het is niet toegestaan de informatie anders te gebruiken dan voor informatieve doeleinden (dus niet voor commerciële doeleinden), tenzij wij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben verleend.

Voor zover wij door middel van elektronische verwijzingen (links) rechtstreeks of indirect de toegang tot externe informatie mogelijk maken, vermelden wij met klem dat wij niet verantwoordelijk kunnen zijn voor de inhoud van deze websites.

Op basis van dit uitsluitend informatieve karakter van deze website wordt in het bijzonder benadrukt dat een verbintenis van onze onderneming of overige verplichting, ongeacht in welke vorm, alleen op grond van de hier ter beschikking gestelde informatie vanzelfsprekend is uitgesloten.

Over het onderwerp privacybescherming verklaren wij het volgende:

Wij vinden uw privésfeer een zeer belangrijk, te beschermen goed. Daarom kunt u zijn verzekerd dat ons de veiligheid van uw persoonsgegevens - zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres - bijzonder na aan het hart ligt. Wij nemen derhalve vanzelfsprekend de betreffende wetten ter bescherming van de privacy en de bescherming van gegevens in acht bij onze aanwezigheid op het internet. Bij het gebruik van onze website houden wij ons aan de volgende premissen:

Wij verzamelen zonder uw toestemming via onze website geen persoonsgegevens. Aan u is de keuze of u aan ons, bijvoorbeeld in het kader van een registratie of enquête, persoonsgegevens wilt doorgeven.

Wanneer u persoonsgegevens op onze website doorgeeft, gebeurt dit alleen op vrijwillige basis. Naar persoonsgegevens wordt bijv. op de website gevraagd, wanneer u belangstelling hebt voor gegevens over onze onderneming.

Voor zover het voor de verwerking van de aangelegenheid is vereist, worden uw persoonsgegevens opgeslagen. In dit kader is het verder mogelijk noodzakelijk de gegevens over te dragen aan een onderneming die aan ons concern is verbonden. Vanzelfsprekend worden uw persoonsgegevens noch aan derden verkocht, noch anderszins gecommercialiseerd. Verder nemen wij voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. De gegevens die u aan ons hebt toevertrouwd, worden uit dat oogpunt zorgvuldig beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onbevoegde toegang of onbevoegde publicatie.

Wanneer u niet wilt dat de gegevens die u ons hebt verstrekt, als basis voor verdere contacten met u dienen te worden gebruikt, zullen wij dat natuurlijk respecteren en de door u vrijwillig verstrekte persoonsgegevens wissen. U kunt te allen tijde dit recht van bezwaar jegens ons uitoefenen.

Wij trachten onze website voortdurend aan te actualiteit te laten voldoen en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. Dat is de reden dat bij het gebruik van ons internetaanbod informatie wordt verzameld die niet persoonsgebonden is. Er worden bijvoorbeeld veeleer de gebruikte internetbrowser, het besturingssysteem, de domeinnaam van de eerder door u bezochte website, het aantal bezoeken, alsmede de gemiddelde verblijfsduur op de opgeroepen pagina's opgeslagen. Al deze informatie, bij welke het niet om uw persoonsgegevens gaat, dient alleen het doel het optreden van ons concern in het belang van de gebruiker te optimaliseren.

Op het WWW worden zogenaamde cookies gebruikt om bijvoorbeeld het internetaanbod aan de interesses van de gebruiker aan te passen of een code op te slaan, zodat deze door de gebruiker niet bij iedere nieuwe oproep van de website opnieuw dient te worden ingevoerd. Daarbij wordt op uw computer een bestandje geplaatst waardoor het voor de opgeroepen website mogelijk is de computer, waarop de cookie is geplaatst, opnieuw te herkennen. Ook wij gebruiken cookies om onze internetaanwezigheid in het belang van de gebruiker te optimaliseren. Persoonsgegevens of gegevens die het traceren van personen mogelijk maken, worden door het gebruik van deze cookies beslist niet overgedragen. Wanneer u niet wilt dat uw computer wordt herkend om voor u het gebruik van onze website te vergemakkelijken, hoeft u alleen uw internetbrowser op een wijze in te stellen zodat deze de cookies van alle vaste schijven van uw computer wist, alle cookies blokkeert of u waarschuwt voordat een cookie wordt opgeslagen.

STRABAG hecht grote waarde aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Vanwege de vereenvoudiging gebruiken wij op onze website alleen neutrale benamingen met betrekking tot het geslacht. Daarmee worden zowel mannen als vrouwen bedoeld.